Εξειδικευμένες Εργασίες

Είναι για εργασίες δυσκολότερες της απόφραξης και του καθαρισμού σωλήνων, που χρίζουν οργανωμένου και επαγγελματικού προσωπικού, εξελιγμένων μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας.

Αναλαμβάνουμε:

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΤΡΑΖΕΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΔΙΚΤΥΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΓΩΓΟΥΣ (ΟΜΒΡΙΩΝ)
ΚΟΠΗ ΡΙΖΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ
ΣΚΛΗΡΑ: ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ, ΧΩΜΑΤΑ, ΚΑΡΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΝ Κ.Λ.Π